§ 1 Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.P.H. OTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, kontakt z administratorem danych odbywa się na adres wskazany wyżej lub e-mail rodo@otech.com.pl lub tel. służbowy nr 18 354 99 00

§ 2 Inspektor Ochrony Danych

P.U.P.H. OTECH Sp. z o.o. nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem   e-mail: rodo@otech.com.pl

§ 3 Zasady przetwarzania danych

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy następujących zasad:

1)      Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” – Art. 5.1.a RODO)

2)      Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu” – Art. 5.1.b RODO). Nie musisz podawać danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (np. Newsletterów, informacji o nowościach, ofert). Ale w przypadku ich podania, masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu, czyli wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

3)      Dbamy o prawidłowość danych – w razie potrzeby są one uaktualniane; w miarę możliwości dane osobowe które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, będą usuwane lub sprostowane („prawidłowość” – Art. 5.1.d RODO)

4)      Przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane („ograniczenie przechowywania” – Art. 5.1.f RODO)

5)      Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność” – Art. 5.1.f ROOD)

6)      Będąc odpowiedzialnymi za przestrzeganie powyższych zasad jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie powyższych zasad („Rozliczalność” – Art. 5.2 RODO)

§ 4 Cel przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1)      w celu zawarcia z nami umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2)      w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, gdy ją zawarliśmy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

3)      w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4)      w celu nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit c, lit d, lit f RODO, Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów higieniczno-sanitarnych

5)      w celu podania Twoich danych w razie konieczności zawiadomienia właściwych służb, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (ochrona zdrowia, życia, mienia) art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

6)      w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów,  optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

7)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

8)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

9)      w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

10)  w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11)  w celu dokonania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

§ 5 Prawo do sprzeciwu

1)      W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)      W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

§ 6 Okres przechowywania danych

1)      Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy + 5 + 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 5 lat to okres narzucony przez przepisy podatkowe (ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości oraz ustawy o podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych) na przechowywanie dokumentów, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2)      Jeżeli nie dojdzie do podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres od złożenia przez nas oferty do dnia złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o cofnięciu zgody.

3)      Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§ 7 Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe, agencje marketingowe

§ 8 Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

3)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

4)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

5)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6)   prawo do przenoszenia danych,

7)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

8)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

9)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.