Home Zapytanie cenowe na wykonanie dróg i placów na oczyszczalni ścieków w Sieprawiu
PDF Drukuj Email

Zapytanie cenowe

na wykonanie dróg i placów (zagospodarowanie terenu) na oczyszczalni ścieków

w Sieprawiu

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usługowe Produkcyjno Handlowo „OTECH" Sp. z o.o.

ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice,

tel: 018 3549900 fax: 018 354 99 13, 27

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 738-000-63-13, Regon: 008095649


2. Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień Wykonawcom:

w sprawach technicznych w godz. 7:00-15:30 – Leszek Zimirski – tel. 667 871 599 tel. 18 354 99 21


3. Przedmiot zamówienia, adres inwestycji:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dróg i placów na oczyszczalni ścieków w Sieprawiu

z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych.

Zakres prac do realizacji:

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

2. Roboty ziemne

3. Drogi wewnętrzne, podbudowy

4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

5. Chodniki

6. Prace porządkowe

Orientacyjny zakres prac określa załącznik do zapytania ofertowego oraz dokumentacja projektowa.

Cenę oferty należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, wizję lokalną oraz

posiadane doświadczenie.


Wykonawca realizował będzie roboty w systemie podwykonawstwa, przy koordynacji robót prowadzonych

przez głównego wykonawcę PUPH „OTECH” Sp. z o.o. reprezentowanym na budowie przez Kierownika

Budowy/Robót.


4. Termin realizacji zamówienia: 01.06-15.07.2014r.

Z uwagi na charakter zamówienia (podwykonawstwo) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tych

terminów.


5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty jest ceną ryczałtową, nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.

Cena oferty zostanie podana w formularzu ofertowym sporządzonym przez wykonawcę. Cenę oferty

należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, wizję lokalną oraz posiadane

doświadczenie. Pominięcie, nie uwzględnienie jakiegokolwiek zakresu robót nie będzie podstawą do

zwiększenia wynagrodzenia.

Formularz ofertowy winien zawierać:

1) nazwę i adres wykonawcy

2) zaoferowaną cenę ryczałtową netto/brutto

3) zaproponowany termin realizacji

4) okres udzielonej gwarancji (nie mniejszy niŜ 60 miesięcy) liczone od daty odbioru końcowego całego

zadania inwestycyjnego.

5) termin płatności

6) ogólną informację na temat wykonawcy (wykaz podobnych robót, referencje …itp.)


6. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferty należy złożyć pocztą, osobiście, mailem lub faxem do dnia 25.04.2014r. na adres –

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

Fax. 18 354 99 13, 27; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


7. Termin związania ofertą;

Okres związania przedłożoną ofertą wynosi 30 dni.


8. Wybór Wykonawcy.

Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia, tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna

z wymaganiami dokumentów zapytania cenowego, zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny

oferty z wybranymi wykonawcami.


9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być

wniesione /złożone/w formie: pieniężnej; gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.Załącznikami są:

1. Orientacyjny zakres prac

2. Dokumentacja projektowa: nr1, nr2

3. Specyfikacja Oczyszczalnia Ścieków Siepraw - roboty drogowe